2016 TARGA Tasmania Ashley&Andrew

Team 222: Andrew White / Ashley Yelds 1961 Volvo 122S

 

Copyright 2013. Volvo Downunder Spares